Co má dítě znát při vstupu do MŠ

 

Co má dítě znát při vstupu do MŠ

 • Samostatně si obout boty
 • Poznat si svoje oblečení a ukládat na určené místo
 • Samostatně se oblékat a svlékat
 • Postupně se učit skládat svoje věci a udržovat ve svých věcech pořádek
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Samostatně se obsloužit, najíst se lžící, popřípadě příborem, pít ze skleničky
 • Zvládat základní hygienické návyky – umýt si ruce mýdlem, utřít se od ručníku, ovládat kohoutek v umývárně
 • Používat WC – včas dojít na WC, umět se samostatně utírat (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné – MŠ nesupluje jesle)
 • Používat kapesník, samostatně se vysmrkat
 • Zvládnout chůzi po schodech
 • Dorozumět se s ostatními
 • Vědět, že ubližování je v MŠ nepřípustné

Adaptaci dítěte na MŠ velmi ulehčuje partnerská spolupráce MŠ s rodinou.

MŠ je otevřená spolupráci. Rodiče mohou volně vstupovat do tříd, a tím pomáhat dítěti se lépe adaptovat na nové prostředí.

 

Co dítěti ulehčí adaptaci před vstupem do MŠ:

 • Dítě by nemělo být izolované od dětí – pravidelně chodit mezi děti
 • Zvykat dítě na hlídání cizí osoby
 • Upevňovat u dětí dovednosti a vést je k samostatnosti při sebeobsluze – nechat dítě samostatně oblékat a jíst (nekrmit)
 • Při všech činnostech nechat dítěti dostatek času a nespěchat
 • Ponechat dítěti dostatečný prostor pro hru a seberealizaci
 • Důsledně vést děti k úklidu hraček
 • Vymezit si čas pro čtení pohádek, vést děti k vnímání a porozumění čteného slova
 • Povídat si s dítětem o jeho zážitcích i problémech
 • Pravidelně dítě oceňovat
 • Vyvarovat se výhrůžek typu "Počkej, až budeš ve školce.."
 • Nechat děti samostatně řešit problémy

Co by se nemělo nikdy dělat:

 • Nenechat se obměkčit a být důslední – pokud rozhodnete, že dítě půjde do MŠ – nepolevovat.
 • Nestrašit dítě pobytem v MŠ
 • Nelhat o délce pobytu dítěte v MŠ – kdy ho vyzvednete
 • Neopakujte dítěti stále, že má být hodné.

 

Při nástupu dítěte do MŠ rodiče:

 • Doprovází a vyzvedávají své dítě včas (po zahájení a před ukončením provozní doby MŠ 6,30 – 16,00 hodin)
 • Všechny věci dítěti označí a uloží na místě v šatně
 • Označí věci pro pobyt v MŠ, na školní zahradu a pro vycházku
 • Nepřítomnost dítěte v MŠ omlouvají včas – osobně, telefonicky.
 • Oblékají dítě přiměřeně podle počasí.
 • Nevodí dítě do MŠ nemocné (ohleduplnost vůči ostatním dětem). Každou změnu ve zdravotním stavu dítěte neprodleně hlásí učitelce.
 • Pravidelně sledují nástěnky v šatně dětí a na hlavní chodbě. Sledují webové stránky MŠ.
 • Účastní se třídních schůzek, besídek a různých akcí pořádaných MŠ.
 • Spolupracují s MŠ při výchově a vzdělávání dětí, jsou dětem vzorem a příkladem, vedou je k uplatňování zdvořilostních návyků (zdravení, děkování atd.)