Logopedická prevence u nás

 

 

Logopedickou péči na škole zajišťuje logopedická asistentka (preventista),  učitelka Lenka Strunzová, která absolvovala logopedický kurz. 

Pro účely logopedické prevence v rámci logopedické asistence je od roku 2014 v prostorách ložnice MŠ zřízen logopedický koutek, který je postupně vybavován a pořídili jsme jej z dotací MŠMT (viz. níže).

Logopedická péče je pro děti předškolního a mladšího školního věku velice důležitá pro dobrý rozvoj komunikačních schopností a s tím související předcházení různým výukovým obtížím. Vzhledem k neustálému vzrůstu četnosti logopedických vad u dětí s narušenou komunikační schopností jsme si (neskromně, ale právem) vědomi obrovského významu působení učitelek mateřských škol na poli logopedie. Pracujeme s dětmi v tom nejcitlivějším období jejich vývoje a preventivně tedy můžeme vývoj řeči velice ovlivnit.V oblasti primární prevence máme tedy společně s rodiči obrovské možnosti. Snažíme se jich využít i navzdory nám někdy nepřejícím zákonodárcům. Logopedická náprava bude i nadále vedena individuálně podle potřeb dětí.

 

Rozvojový program "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015"

 

Projekt "DOVYBAVENÍ LOGOPEDICKÉHO KOUTKU"

 

Stejný rozvojový program vyhlásilo MŠMT i pro rok 2015. Opět jsme zažádali o dotaci, a to s projektem „Dovybavení logopedického koutku“. Ten jsme díky předchozím financím zřídili v části ložnice, kde se mohou děti lépe soustředit, pracovat v klidu a nejsou rušeny hrou ostatních. Chtěli jsme ho doplnit o další výukové programy a počítačovou techniku. Pro informaci uvádím, že bylo na MŠMT podáno z celé republiky přes 800 žádostí, úspěšných bylo pouze 178. V lounském okrese obdržely tuto finanční dotaci pouze dvě mateřské školy, přičemž Mateřská škola Blatno jako jediná z podbořanského regionu. Letošní dotace ve stejné výši jako předchozí byla využita na zakoupení notebooku a dalších výukových programů na PC, které děti využívají  nejen v dopoledních hodinách, ale i v době odpočinku, kdy mohou p. učitelky provádět logopedickou prevenci v rámci individuálních potřeb dítěte. Máme radost, že v tak velké konkurenci již podruhé úspěšně obstála naše malá mateřinka, což je pro nás důležitá zpětná vazba a pěkný pocit z toho, že naše práce má smysl.

Věcné vyhodnocení projektu k 31.12. 2015

 

Cílem projektu bylo doplnit logopedický koutek o počítačovou techniku a výukové programy, které podporují logopedickou prevenci a oblasti s ní související. Tím podporovat a rozvíjet komunikativní kompetence, stimulaci správného řečového vývoje, rozvoj řeči ve všech rovinách, porozumění řeči, rozšiřování slovní zásoby.

V rámci projektu jsme dovybavili logopedický koutek, který jsme zřídili v klidové části ložnice z finančních prostředků z předchozí dotace, přenosným PC – notebookem a výukovými programy. Velice se nám osvědčil program „Brepta – rozvoj komunikativních dovedností“, dále výukové programy Dětský koutek 3, 4, 5 a Výuková pexesa z Terasoftu. Velikou výhodu spatřujeme v tom, že děti se mohou na práci soustředit a nejsou rušeny hrou ostatních dětí, technika je využívána i v době odpočinku dětí. Starší děti již pracují s programy samostatně a za pomoci sluchátek mohou plnit různé úlohy, aniž by rušily spící děti.  Dosud mohly děti využívat pouze pevný PC ve třídě, kde není možnost oddělení ostatních dětí, byly rozptylovány okolními vjemy a hrou a aktivitami ostatních. Pro rozvoj logopedické prevence jsme dále pořídili pro nejmenší děti (2 – 3 leté) soubory Logico Primo s výukovými kartami, se kterými si rozvíjejí motoriku, myšlení výslovnost, zrakové vnímání, slovní zásobu, výslovnost.

Postupně jsme zaznamenali posun v oblastech jemné, hrubé motoriky, v jazykové oblasti, rozumových činnostech, dechových, rytmických i komunikačních dovednostech, v soustředění a motivaci k logopedické prevenci, využívání výukových programů dítětem samostatně a přiměřeně jeho věku, k rozvoji slovní zásoby.

Pomůcky byly nakupovány v průběhu března – května, projekt byl a je realizován denně formou kolektivních logopedických chvilek, ve skupinové i individuální práci za spolupráce všech pedagogů a všemi dětmi ve věku od 2 do 7 let.

Veřejnost se o projektu dozvídala jak z webových stránek školy, tak na informačních schůzkách s rodiči a propagaci jsme zajistili i v místním Blatenském zpravodaji a regionálním tisku – Region Podbořanska.

Rozvojový program  "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014"

 

Projekt "LOGOPEDICKÝ KOUTEK"

Když MŠMT vyhlásilo v říjnu 2013 Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2014“, naše MŠ vypracovala projekt s názvem „LOGOPEDICKÝ KOUTEK“, jehož záměrem bylo získání financí na vybavení moderními i tradičními pomůckami pro logopedickou prevenci a vytvořit tak v nové školce zázemí, kde by si mohly děti za pomoci pedagoga osvojovat, upevňovat a procvičovat konkrétní oblasti. I když logopedická náprava je stále v kompetenci rodičů, kteří spolupracují s klinickými logopedy a mateřská škola může provádět jen prevenci, nikoli nápravu samotnou, přesto naším záměrem bylo přispět k celkovému zlepšení úrovně řeči a rozvíjet oblasti, které se správnou výslovností úzce souvisí. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit tradiční pomůcky, jako jsou např. odborné a dětské publikace, logopedické zrcadlo pro vizuální kontrolu výslovnosti, soubory obrázků a logopedických kartiček (pro správnou výslovnost, oromotorická cvičení), soubory pracovních listů (Šimonovy pracovní listy). Při práci mohou děti využít i  logopedická pexesa, pomůcky na podporu správného dýchání  (např. magická kulička), „Balanční prkno“ pro rozvoj hrubé motoriky, pomocí didaktické hry „Poznej podle hmatu“ si rozvíjí smyslové vnímání. Pro zlepšení vybavení moderními výukovými pomůckami byly pořízeny 3 tablety s logopedickými aplikacemi, s nimiž děti pod vedením pedagogů se zaujetím pracují, a dále výukové programy z řady „Chytré dítě“ pro PC, na nichž jsou jednoduché programy taktéž vhodné pro využití pro jazykovou výchovu. 

 

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění logopedické prevence, vybavení pracoviště tradičními i moderními výukovými pomůckami pro řečovou výchovu a využití těchto výukových pomůcek v praxi. Jejich používání podporuje zájem dětí o poznávání nových věcí a rozvíjí správné řečové návyky novými formami práce dle současných trendů.

Výsledkem projektu by mělo být:

 • Rozvoj komunikativních kompetencí
 • Příprava dětí během pobytu v mateřské školy na vstup do ZŠ
 • Vytváření podmínek pro správný vývoj řeči
 • Rozvoj řeči ve všech rovinách
 • Snažit se vhodnými pomůckami odstranit, nebo alespoň zmírnit narušení komunikačních schopností

Projekt se realizuje v těchto aktivitách:

 • Pravidelné logopedické preventivní aktivity – individuální činnosti, skupinové
 • Činnosti a aktivity na podporu a rozvoj jemné a hrubé motoriky, zrakových, sluchových i pohybových dovedností
 • Využívání výukových programů z oblasti logopedie pro osvojování gramatické správnosti
 • Cvičení pro motoriku a gymnastiku mluvidel
 • Sluchová cvičení
 • Dechová cvičení
 • Nápodoba zvuků
 • Grafomotorická cvičení

Pomůcky využíváme jak při každodenním vzdělávacím procesu formou logopedických chvilek, tak při skupinové a individuální logopedické prevenci.

 

Věcné vyhodnocení projektu k 31.12.2014

 

Pro logopedický koutek, který byl vybudován v klidné části ložnice, byly nakupovány pomůcky od dubna do května, některé byly dodány až začátkem června. Přesto tyto pomůcky mohly využít i děti, které v září odešly do školy, a nadále jsou využívány stávajícími dětmi, které jsou ve věku od 2 – 6 let. I když se nejmenší děti zpočátku do logopedických aktivit až tolik nezapojovaly, přesto se zaujetím pozorovaly starší kamarády a postupně projevovaly o logopedické chvilky zájem. Projekt byl a je realizován denně formou kolektivních logopedických chvilek, skupinové i individuální práce.

Velký zájem projevily děti při práci s tablety, na kterých jsou naistalovány logopedické aplikace. Ty hravou formou rozvíjí výslovnost, paměť, děti se s nimi dokáží soustředit lépe než při běžných individuálních logopedických chvilkách. Rovněž jsou u dětí oblíbené výukové programy Naslouchej a hrej, Hry, IQ hry, a Pro nejmenší, které jsou věnované cvičením sluchové paměti, diferenciaci zvuků, sluchové i zrakové analýze, postřehu, sluchovému vnímání i sluchové paměti. Využívány byly i pomůcky pro dechová cvičení – Magic ball,  pro koordinaci pohybů Balanční prkno, pro hmatové cítění pomůcka Poznej podle hmatu. Logopedické zrcadlo je dobrá pomůcka pro správnou názornost při výslovnosti, dále maňásci – Hrošík Logopedík a malí prstoví maňásci hrošíci pro aktivizaci orofaciální oblasti. Ti umožňují vizualizaci cviků pro zlepšení obratnosti mluvidel. Paní učitelky mohou využívat pro poznatky v oblasti logopedické prevence odbornou literaturu, která byla rovněž pořízena a kterou můžeme zapůjčovat i rodičům, v případě jejich zájmu. Dětská literatura, pracovní listy, logopedické pexeso a ostatní stolní pomůcky byly využívány převážně dětmi staršími, 4 – 6 letými, a to hlavně v době odpočinku nebo v době individuálních a skupinových chvilek. Během období květen  - prosinec 2014 jsme se přesvědčili, že děti se v případě práce s moderními pomůckami dokážou lépe soustředit, práce je baví a je pro ně motivací a zábavou, z čehož samozřejmě i my pedagogové máme radost.

Veřejnost se o projektu dozvídala jak ze stránek školy, tak na informačních schůzkách rodiči a propagaci jsme zajistili i v místním Blatenském zpravodaji. Zapojení do tohoto projektu velice kladně ohodnotila i ČŠI, která v naší mateřské škole prováděla kontrolu koncem dubna 2014.

                                                                                                                                                                                Mgr. Dagmar Schwambergerová

 

Fotografie zde:

msblatno.rajce.idnes.cz/Projekty_Logopedicky_koutek_a_Dovybaveni_logopedickeho_koutku/