Doplňková činnost

 

Vedle hlavní činnosti zajišťuje školní jídelna v rámci doplňkové činnosti vyvařování pro cizí strávníky. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů a je sledována odděleně od činnosti hlavní.

Doplňková činnost spočívá

  • v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. Příprava obědů pro cizí strávníky je prováděna současně s přípravou stravy pro děti a zaměstnance mateřské školy. Není provozována na úkor hlavní činnosti a nedochází k překročení maximální kapacity kuchyně.
  • cizí strávníci si stravu odnášejí ve vlastních jídlonosičích dle předepsaných hygienických zásad nebo se stravují v prostorách školní jídelny ve stanovenou dobu tak, aby nedošlo k narušení provozu školy

S účinností od 1. 9. 2014 cena oběda pro cizí strávníky činí 37,- Kč. 

Cena jednoho obědu pro cizí strávníky je stanovena jako součást přímých nákladů na potraviny v částce 25,- Kč a nákladů na věcnou režii v částce 12,- Kč (náklady na el. energii, vodu, vytápění). Cena obědů se může měnit podle cen potravin.

Cizí strávník je povinen odhlašovat neodebrané obědy nejpozději do 7.00 daného dne u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky osobně nebo telefonicky na tel. čísle 477 477 628,  popř. do sešitu na chodbě ŠJ u informační tabule.

 

Doba odběru do jídlonosičů a stravování v ŠJ:    11.00 hod – 11.35 hod.

Prosíme o dodržování tohoto času, od 11.45 - 12.15 hod. je budova ŠJ uzamčena z důvodu výdeje obědů v MŠ a není možné vydat oběd cizím strávníkům.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadávají, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Úplata za stravné se provádí vždy k 1. dni v měsíci (např. platba na září  k 1. září) v hotovosti u vedoucí školní jídelny.