CHARKTERISTIKA  VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Protože jsme školou jednotřídní, spojuje v sobě školní vzdělávací program zároveň třídní vzdělávací program. ŠVP s názvem "CO SE DĚJE KOLEM NÁS" nenaplňuje žádný ze zveřejněných modelů vzdělávacích programů, naše MŠ jej zpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a s obecně platnými předpisy. Využíváme všech možných dostupných zdrojů. Program činností MŠ vychází z potřeb dětí, které do mateřské školy docházejí.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je harmonický rozvoj tělesně, psychicky a sociálně zdravého dítěte v bezpečném prostředí a v součinnosti s výchovou v rodině, kdy se řídíme rámcovými cíli předškolního vzdělávání:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnost, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Dlouhodobé cíle mateřské školy

 • Rozvíjet samostatnost, sebejistotu, sebekontrolu, zdravé sebevědomí,  tvořivost a kreativitu
 • předávat vědomosti, dovednosti a životní zkušenosti prostřednictvím prožitku a uspokojení individuálních potřeb a zájmů v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků
 • utvářet povědomí o pravidlech, společenských normách a kulturním prostředí
 • umožnit  vytváření správných návyků, vlastních názorů a postojů

Dlouhodobé záměry:

 • i nadále vylepšovat prostředí na školní zahradě, vytvořit tak prostředí s možností větší část pobytu venku prožít na školní zahradě

Uplatňujeme tyto formy a metody práce:

 • čas pro potřeby dětí
 • volná hra
 • řízená hra
 • individuální práce
 • pobyt venku
 • zážitky, prožitky
 • společenské hry
 • integrované učení hrou
 • prožitkové a řízené prožitkové učení
 • kooperativní učení
 • čas pro relaxaci
 • činnosti spolu s rodiči, komunikace s nimi
 • osobnostní růst učitelky

 

OBSAH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Klíčové kompetence

 

Jedná se o soubory předpokládaných dovedností, vědomostí, schopností a postojů v elementární rovině, které by měly dosáhnout děti na konci předškolního období a k nimž děti hravou formou vedeme.

            Kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky, o jeho rozmanitosti a proměnách
 • klade otázky, hledá na ně odpovědi, snaží se porozumět věcem, jevům, dějům
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se, záměrně si zapamatuje,
 • dokončí započatý úkol, dokáže postupovat podle pokynů
 • odhaduje své síly a možnosti, učí se hodnotit své výkony a oceňovat úspěchy své i  druhých

Kompetence k řešení problémů

 • všímá s problémů kolem sebe, jsou pro něj přirozenou motivací k řešení
 • problémy, na které stačí, řeší samostatně, u náročnějších umí požádat o pomoc
 • problémy řeší na základě předchozích zkušeností, aplikuje známé, zkouší varianty, hledá    nové cesty řešení pokusem a omylem, ověřuje své teorie
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů
 • zpřesňuje si matematické představy, užívá číselné pojmy a matematické operace
 • odliší řešení vedoucí k cíli a řešení nefunkční, dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že neřešení problému nevede k cíli, že svojí aktivitou situaci ovlivňuje
 • nebojí se chybovat

Kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve větách, formuluje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje, vede smysluplný dialog
 • dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a emoce různými způsoby komunikace
 • domlouvá se slovy, mimikou, gesty, polohou těla
 • rozlišuje některé symboly a rozumí jejich funkci
 • komunikuje bez zábran s dospělými, užívá přiměřený způsob komunikace
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • rozšiřuje svoji slovní zásobu, obohacuje ji
 • hovoří plynule bez poruch temporytmu, výslovnosti a agramatismů
 • dovede využívat literaturu a další písemné materiály přiměřené jeho věku
 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky

Sociální a personální kompetence

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech
 • uvědomuje si zodpovědnost za své jednání a nese důsledky
 • projevuje sociální citlivost /pomoc slabším, toleranci/
 • rozpozná nevhodné chování
 • ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, spolupracuje, dodržuje skupinová pravidla
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
 • přijímá jasné a odůvodněné povinnosti a dodržuje dohodnutá pravidla

Činnostní kompetence

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže odhadnout své síly a schopnosti
 • odhaduje rizika, dokáže měnit cesty a akceptovat dané okolnosti
 • chápe svobodu rozhodování, ale také umí nést důsledky svých rozhodnutí
 • má smysl pro povinnost, plní úkoly odpovědně, váží si práce druhých
 • zajímá se o dění kolem sebe
 • cítí přínos aktivity a činorodosti
 • dbá o bezpečnost sebe i druhých
 • podílí se na spoluvytváření prostředí, v němž žije
 • spoluvytváří pravidla, rozumí jim a dodržuje je

 

Oblasti předškolního vzdělávání

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje.

 1. Dítě a jeho tělo

Specifické vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků
 1. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Specifické vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Specifické vzdělávací cíle:

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovné logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Sebepojetí, city a vůle

Specifické vzdělávací cíle:

 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
 • rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 1. Dítě a ten druhý

Specifické vzdělávací cíle

 • rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 1. Dítě a společnost

Specifické vzdělávací cíle:

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ve třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních
 • vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
 1.  Dítě a svět

Specifické vzdělávací cíle

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Vzdělávací obsah

 

Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které na sebe navazují a jsou odvozeny z přirozených činností a časových úseků, které nás během roku obklopují a které vycházejí z přirozeného prostředí dětí. Všechno kolem nás, tedy i kolem dítěte by mělo mít přirozený průběh, jsou proto v souladu s jednotlivými ročními obdobími. Každý z těchto bloků má ještě další doporučující 3 – 4 podtémata na týden a ty se podle potřeby mohou doplnit, měnit, prodloužit, uzpůsobovat podle zájmu a potřeb dětí i učitelek. Je počítáno s malou časovou rezervou, která může být použita pro doplňkové projekty nebo rozšíření zvoleného tématu. Třídní vzdělávací plán vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou v něm vytýčeny dílčí cíle a doporučená vzdělávací nabídka.

Integrované bloky jsou zaměřeny na činnosti, které vycházejí z přirozených zájmů a možností dětí v naší MŠ, dané lokalitou a přirozeným prostředím, činnostmi, působícími na děti.

 

1.  ZÁŘÍ - UŽ CHODÍM DO ŠKOLKY

Děti se prostřednictvím situací a plánovaných činností seznamují s novými kamarády, prostředím, režimem, spoluvytváří pravidla soužití osvojují si základní pravidla komunikace.

2.  ŘÍJEN - LES JE MŮJ KAMARÁD

Děti poznávají prostředí vnější i vnitřní, přírodu, která nás obklopuje, seznamují se s tím, co nám nabízí a co od nás očekává, učí se přijímat a osvojovat si poznatky o její ochraně a vzájemnému soužití s ní.

3.   LISTOPAD - JÁ ČLOVÍČEK

Děti se společně učí prostřednictvím her a poznatků uvědomovat si svou vlastní osobnost, své já, své smysly, vytvářejí si zdravé životní návyky a postoje jako základ životního stylu, učí se pečovat o své tělo, chránit si zdraví své i ostatních před nebezpečnými vlivy.

4.   PROSINEC - VÁNOČNÍ ČAS

Prostřednictvím společných prožitků a plánovaných činností se děti seznamují s tradicemi, které se váží k adventnímu a vánočnímu období, učí se nebýt lhostejné a poznávají, že udělat radost nejen sobě, ale i druhým, je  radostí i pro ně samé.

5.   LEDEN - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Při modelových a situačních hrách si osvojují pravidla silničního provozu, ověřují si, že dodržování a respektování domluvených i bezpečnostních pravidel je přínosné pro jejich další zdravý vývoj, učí se rozhodovat svobodně, ale i to, že za svá rozhodnutí zodpovídají, aktivně se přistupovat k problémům.

6.   ÚNOR - MOJE RODINA A MÍSTO, KDE BYDLÍM

Prostřednictvím praktických her a činností se děti učí projevovat empatii, zajímají se o druhé i o to, co se kolem děje, napodobují modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí, posilují si citové vazby k nejbližšímu okolí, rodině, místu, kde žijí.

7.   BŘEZEN - CO VÍME O ZVÍŘÁTKÁCH

Děti si posilují a upevňují svou sounáležitost s životním prostředím, zvířaty, prostřednictvím encyklopedií, přírody, vnějšího prostředí, techniky se seznamují s kladným vztahem k živým tvorům i jejich zákonitostmi, potřebách, významu a způsobu života.

8.   DUBEN - ŽIVÉ A NEŽIVÉ

Společně prožitými, plánovanými a modelovými činnostmi poznávají rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, učí se porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.

9.   KVĚTEN - ROSTE, KVETE, ZELENÁ SE

Prostřednictvím praktického poznávání, pozorování a činností se zapojením všech smyslů si děti rozvíjejí poznatky o přírodě, aktivně si všímají a dávají do souvislosti to, co se kolem děje, utvářejí si povědomí o  morálních hodnotách a estetickém vnímání.

10. ČERVEN - HURÁ DO PŘÍRODY

Prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitků se děti učí uplatňovat získané dovednosti, vědomosti a návyky při samostatném plnění, učí se spolupráci s ostatními a připravují se na roli budoucího školáky, uplatňují získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě při různých událostech.

 

Zásady a principy práce s dětmi

 

Těmito zásadami a principy se snaží řídit všichni zaměstnanci školy. Naší snahou je, aby se děti v MŠ cítily především spokojeně a radostně.

 • Nejdůležitější je přínos pro dítě a jeho osobní pokrok. Podstatné je jaké zážitky si dítě z mateřské školy odnáší.
 • Každé dítě je jedinečná bytost, má právo rozvíjet se a učit v rozsahu svých možností a potřeb.
 • Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí, ne na plnění jednotných úkolů.
 • Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit, musí se cítit spokojené a v bezpečí, uspokojovat své přirozené potřeby. To se týká všech i dospělých.
 • Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činnosti.
 • Hledat  rovnováhu mezi řízenými činnostmi, nepřímou účastí při spontánních hrách a využíváním náhodně vzniklých situací.
 • Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi dětmi, dospělými, a mezi dětmi a dospělými navzájem.
 • Přístup k dětem je partnerský, rovnocenný, nejednáme z pozice síly a převahy