Organizace zápisu  pro školní rok 2019/2020

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v těchto krocích:

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 

středa 15. 5. 2019 v době 10:00 - 15:00 hodin v ředitelně školy

Zákonný zástupce dítěte předá žádost nebo přihlášku k povinnému předškolnímu vzdělávání, popř. vyplní na místě v den zápisu ředitelce MŠ. Dále je nutné přinést s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte, popř. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Při převzetí žádosti předá ředitelka Evidenční list dítěte, na kterém si zákonný zástupce nechá potvrdit od pediatra řádné očkování a zdravotní způsobilost dítěte. Bez potvrzení nemůže být do MŠ dítě přijato (viz. Podmínky pro přijímání). Při podání žádosti přidělí ředitelka každému žadateli (dítěti) registrační číslo. V případě, že si zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí možnost individuálního vzdělávání dítěte, kromě přihlášky k předškolnímu vzdělávání nejdéle do 31. května 2019 doloží „Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte“.

 

PŘÍJEM EVIDENČNÍCH LISTŮ

 
středa 22. 5. 2019 v době od 10:00 - 11:30 hodin do rukou ředitelky MŠ.

 

ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitelka školy rozhodne podle zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, tj. nejdéle do 14. 6. 2019. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, právo činit výpisy a právo na pořízení kopie spisu či jeho části (§ 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Podmínkou přijetí je včasné doručení potvrzeného Evidenčního listu do výše stanoveného termínu. 

 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování, tedy nejdéle dne 14. 6. 2019, budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na základě § 183 školského zákona bude seznam přijatých dětí zveřejněn pod registračním číslem, které bude přiděleno zákonným zástupcům u zápisu. Seznam bude zveřejněn na dobu nejméně 15 dnů na:

 • webových stránkách  školy (www.ms-blatno.webnode.cz)
 • vstupních dveřích MŠ

 

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

            Ředitelka Mateřské školy Blatno stanovuje pro školní rok 2019/2020 následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, a to v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 1. Děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let a děti s OŠD  s trvalým pobytem Blatno, Malměřice – pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné

 

 1. Děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věku 4 a 3let, s trvalým pobytem Blatno, Malměřice od nejstaršího po nejmladší

 

 1. V případě volného místa mohou být přijaty děti mladší, které nejpozději k 31. 12. 2019 dovrší věku 3 let, s trvalým pobytem Blatno, Malměřice od nejstaršího po nejmladší, za splnění podmínek pro přijímání.

 

 1. Děti ostatní.

 

 • Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu v obcích Blatno a Malměřice. Ti jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky delší než 90 dnů ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, tzn. od bodu č. 1 (nejdůležitější) do bodu č. 4. Vždy má přednost dítě starší před mladším. Při shodném plnění kriterií (stejné datum narození dítěte) bude rozhodnuto losem.
 • Jako dispoziční rezerva ředitelky se vyhrazuje jedno místo (pro dítě uvedené v bodu č. 1 nebo dítě s dodatečným odkladem školní docházky).
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy si vyzvednou zákonní zástupci v mateřské škole do vlastních rukou v určeném termínu.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

Zápis dětí do MŠ probíhá po dohodě se zřizovatelem přímo na zařízení. Termín zápisu je vždy oznámen jak na škole, webových stránkách školy, tak na veřejných vývěskách.

 

 Předškolní vzdělávání se organizuje dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v zákoně 561/2004 Sb. Z toho jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče nebo jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Děti mladší 3 let se přijímají pouze ve výjimečných případech při nenaplnění kapacity MŠ a při splnění následujících podmínek:

 • dítě je přes den bez plen, umí používat malé WC (nikoli nočník), zvládne si říct nebo dojít na toaletu
 • umí se samo napít z hrnečku, jí samo lžící
 • je zvyklé na chůzi, není pohybově závislé na kočárku, projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 • je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá apod.)

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ umožní.

            Před nástupem do MŠ musí mít každé dítě potvrzení o zdravotní způsobilosti – vstupní prohlídkou od svého lékaře + řádné očkování. MŠ Blatno může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, popř. se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka neplatí pro děti, které se přijímají k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do MŠ, je třeba doložit ředitelce MŠ tak, aby je mohla mít za prokázané.

 

Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Blatno.pdf (146233)

informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani.pdf (138517)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte.pdf (114370)           

                                              

                   Mgr. Dagmar Schwambergerová, ředitelka MŠ